Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba
Pečovatelská služba

Menu

Fakultativní činnosti

Klient si může sjednat také poskytnutí fakultativních služeb dle nabídky PS. Úhrada je stanovena dle platného Sazebníku úhrad. Fakultativní služby jsou služby doplňkové a samostatně je bez využívání základních služeb nelze poskytovat.

Doprava klienta

Jedná se o využití služebního auta organizace pro dopravu klientů PS dle požadavku (např. do zdrav. zařízení, na úřad, na nákup aj.). Tento úkon je poskytován pouze klientům PS, pro které je obtížné využívat MHD z důvodu omezené mobility nebo snížené soběstačnosti a nemají nárok na převoz sanitkou. Doprava nemůže být poskytována osobě, která není ve smluvním vztahu s PS (např. rodinným příslušníkům).
Úkon může být poskytován pravidelně, nepravidelně, jednorázově. Zajištění dovozu klienta je nutné domluvit předem, min. 1 den předem na telefonních číslech PS nebo osobně u pečovatelky.
Služba je poskytována od pondělí do pátku od 7:00 do 15:00 hodin, v jinou dobu po domluvě.
Pokud klient žádá po ukončení jedné jízdy jízdu další a přeje si, aby řidička čekala, bude klientovi účtována i čekací doba.

Vedení rozpočtu domácnosti

Tento úkon je poskytován (po dohodě s rodinou, opatrovníkem či sociální pracovnicí z úřadu) klientům, kteří vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopni hospodařit se svými finančními prostředky. PS je svěřena na základě záznamu v individuálním plánu péče určitá finanční částka. PS z této částky hradí jen to, co je předem domluvené – např. nájem, složenky, nákupy, služby PS atd. Veškeré výdaje dokládá PS v rámci měsíčního vyúčtování, ke kterému jsou přiloženy účtenky či potvrzení o zaplacení.

Venčení domácích zvířat, úklid po domácích zvířatech

Cílem této služby je zajistit klientovi venčení jeho domácího zvířete, popř. domácích zvířat. PS provádí venčení domácích zvířat pouze u zvířat řádně očkovaných a označených známkou nebo čipem (podle místní obecní platné vyhlášky). Tyto skutečnosti doloží žadatel předložením očkovacího průkazu zvířete a potvrzením o očipování. Do těchto dokumentů pracovnice PS pouze nahlíží.
V rámci tohoto úkonu může zajistit PS i dopravu zvířete k veterináři s využitím MHD, avšak zvíře musí mít náhubek a klient navíc hradí i cestovné jak pečovatelce, tak zvířeti.

Dohled

Dohled nad dospělým klientem se provádí v době nepřítomnosti rodinného příslušníka se zajištěním služeb dle individuálních potřeb tohoto klienta. Úkon zahrnuje osobní návštěvu v domácnosti klienta, kontrola fyzického a psychického stavu, dohled nad dodržováním osobního režimu dne, konverzace, předčítání a příp. i jiné, předem domluvené aktivity.
Pečovatelka se při tomto úkonu plně věnuje klientovi a neprovádí žádné úkony spjaté s chodem domácnosti (např. žehlení prádla, úklid domácnosti apod.). Dohled může zahrnovat pouze úkony spojené s péčí o klienta (např. pomoc s hygienou, podání jídla a pití).

Pronájem jídlonosičů

Klient má možnost pronajmout si termojídlonosiče na dovážku teplého oběda. V případě poškození či ztráty, je klient povinen termojídlonosič uhradit v adekvátní částce, která bude stanovena ředitelkou organizace.

Pronájem signalizačního zařízení vč. zajištění pomoci

Signalizační zařízení slouží k přivolání pomoci v tísni prostřednictvím bezdrátových tlačítek, které má klient přímo na ruce nebo na krku. Signalizačním zařízením si klient může přivolat pomoc Městské Policie, která informuje Záchrannou službu.
Základní podmínkou je:
- vlastnictví pevné linky
- poskytnutí klíčů od bytu, které jsou v trezoru Městské policie spolu se souhlasem vstupu do bytu v případě použití signalizačního zařízení
- souhlas klienta s použitím důležitých informací o zdravotním stavu a dlouhodobě aplikovaných lécích v případě zákroku Rychlé lékařské pomoci
Při uzavírání Smlouvy o poskytnutí pečovatelské služby s klientem je technickým pracovníkem nainstalován telefonní hlásič v bytě klienta. Každý klient obdrží písemný návod k obsluze zařízení. Technická kontrola signalizačního zařízení je prováděna 1x/rok technikem, který má signalizační zařízení na starosti. Doprovází ho pracovník PS. Při ukončení smlouvy nebo při úmrtí zajistí PS demontáž zařízení.

Podrobný výpis

Klienti PS dostávají každý měsíc zdarma rekapitulaci poskytnutých služeb, kde je celkově shrnuto, jaké úkony byly za daný měsíc poskytnuty a v jakém časovém rozsahu.
Podrobný popis je úkon nad rámec této rekapitulace, obsahuje: datum, čas, jméno pečovatelky a popis poskytnutého úkonu a je klientům vyhotoven pouze na žádost.

Podpora při realizaci zájmových a volnočasových aktivit

Jedná se o aktivity typu: předčítání, hraní společenských her, pomoc při realizaci zájmových aktivit (tvorba drobných předmětů, poslech hudby, zpěv atd.), jednoduchá pohybová aktivita, trénink paměti a jiné, dle předchozí domluvy klienta s aktivizačním pracovníkem (popřípadě s pečovatelkou). Rozsah úkonu se řídí přáním klienta. Pracovnice PS vybírá činnosti, které nevedou k infantilizaci a snižování důstojnosti klienta.

Pronájem kompenzačních pomůcek

Pronájem kompenzačních pomůcek je určen klientovi na přechodné období. Nejedná se tedy o klasickou půjčovnu kompenzačních pomůcek, ale o vyzkoušení si vhodnosti pomůcek a o podporu v meziobdobí vyřizování pomůcek vlastních.
Pronájem kompenzačních pomůcek dělíme do dvou skupin. Do první skupiny spadají pomůcky typu kolové chodítko, mechanický vozík, hydraulická sedačka do vany, antidekubitní matrace s kompresorem. Jedná se o pomůcky s vyšší hodnotou, které organizace má k zapůjčení, proto je i poplatek za vypůjčení vyšší.
Do druhé skupiny spadají čtyřbodové chodítko, nástavec na WC s madly a bez madel, toaletní židle, sedačka na vanu otočná, umyvadlo na mytí vlasů, polohovatelná opěrka pod záda do postele a jídelní stolek do postele. Jsou to kompenzační pomůcky s levnějším pronájmem.
Každý klient zodpovídá za čistotu a kompletaci kompenzační pomůcky.

Úřední hodiny organizace
od 7:00 do 15:00 hodin
(po dohodě i mimo úřední hodiny)

Pečovatelská služba Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Hoření 3083/13, 400 11 Ústí nad Labem

Budova UJEP
trolejbus č. 53, 55 – zastávka Krušnohorská
autobus č. 2, 7 – zastávka Hoření

sitemap
Copyright © 2016 Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront