Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba Pečovatelská služba
Pečovatelská služba

Menu

Základní informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Povinně zveřejňované informace

1. Oficiální název

Pečovatelská služba Ústí nad Labem, příspěvková organizace

2. Důvod a způsob založení

Na základě usnesení Zastupitelstva města č. VI. A) 2. j) ze dne 15. 9. 1994 Město Ústí nad Labem zřídilo s účinností od 1. 1. 1995 příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a vydalo o tom zřizovací listinu dne 17. 11. 1994, schválenou usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 265/94 E) 1. ze dne 29. 9. 1994, upravenou o doplněk za den 1. 7. 1995, který byl schválený usnesením Rady města č. 197/95 A) 1. i) ze den 29. 6. 1995.
Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování pečovatelské služby formou terénní služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

3. Organizační struktura

- přehledně k dispozici ke stažení ve formátu PDF: organizační struktura

4. Kontaktní spojení

Masarykova 781/318 B
400 01 Ústí nad Labem – Bukov
Úřední hodiny kanceláře: pondělí až pátek od 7:00 do 15:00 hodin
Poskytování přímé péče: pondělí až neděle od 7:00 do 18:00 hodin (po dohodě i mimo úřední hodiny)

Telefonické kontakty:
Ředitelka PS: 475 211 781, 774 405 206
Kancelář sociálního úseku: 475 210 631
Sociální pracovnice: 774 911 950
Koordinátorka PS: 774 405 211
Instruktorky SP: 727 901 057, 774 405 210

E-mail: pecovatelskasluzba@volny.cz
Internet: www.psul.cz

5. Případné platby lze poukázat:

Komerční banka
č. účtu 3783720277/0100

6. IČ: 445 55 385

nejsme plátci DPH

7. Seznam hlavních dokumentů

- k dispozici ke stažení ve formátu PDF: zřizovací listina
- k dispozici ke stažení ve formátu PDF: rozhodnutí o registraci
- k dispozici ke stažení ve formátu PDF: pověření Krajského úřadu Ústeckého kraje

8. Rozpočet

- k dispozici ke stažení ve formátu PDF: rozpočet 2020
- k dispozici ke stažení ve formátu PDF: střednědobý výhled rozpočtu 2021-2022

9. Žádosti o informace

Informace o organizaci a poskytovaných službách lze získat:
- osobně v sídle organizace
- na webových stránkách, v sekci co nabízíme
- v katalogu sociálních služeb v Ústeckém kraji
- v registru poskytovatelů sociálních služeb MPSV
- k dispozici ve formátu MS WORD: vzor žádosti o poskytnutí informace
- k dispozici ve formátu MS WORD: vzor odvolání

10. Příjem žádostí a dalších podání

- osobně v sídle organizace
- na webových stránkách, v sekci jak žádat o naší službu

11. Opravné prostředky

- na webových stránkách, v sekci stížnosti na naše služby

12. Formuláře

- na webových stránkách, v sekci ke stažení

13. Popisy postupů – návod na řešení životních situací

Popisy postupů na návody na řešení životních situací jsou uvedeny na webových stránkách organizace, v sekci co nabízíme

14. Nejdůležitější předpisy

- Ústava ČR
- Listina základních práv a svobod
- Zákon o sociálních službách č. 108/2006 Sb.
- Vyhláška č. 505/206 Sb. , kterou se provádějí některé ustanovení zákona o sociálních službách
- Občanský zákoník
- Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
- Zákon o zadávání veřejných zakázek
- Zákon o finanční kontrole
- Zákon o svobodném přístupu k informacím
- Směrnice organizace

15. Úhrady za poskytování informací

- k dispozici ke stažení ve formátu PDF: Pokyn ředitele – Sazebník úhrad za poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
- k dispozici ke stažení ve formátu PDF: Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

- k dispozici ke stažení ve formátu PDF: Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019

17. Poskytnuté informace

- k dispozici ke stažení ve formátu PDF: Poskytnutá informace – Prověrky účetní závěrky za rok 2012, 2013, 2014

Úřední hodiny organizace
od 7:00 do 15:00 hodin
(po dohodě i mimo úřední hodiny)

Pečovatelská služba Ústí nad Labem
příspěvková organizace
Masarykova 781/318, 400 01 Ústí n. L.

Trolejbusová zastávka č. 54 a 56
Kpt. Jaroše, směr Všebořice
(v bývalém zdravotnickém středisku Bukov)

sitemap
Copyright © 2016 Pečovatelská služba Ústí nad Labem
Všechna práva vyhrazena
Created by UpFront